«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۲۵, شنبه

تا خوب سیاه نشوی که نمی توانی سیاه بازی کنی! ـ بازپخشش

سلامُ علیکم! این جِغِله هنوز تازه کار است و راه و رسم سیاه بازی را خوب یاد نگرفته ... مبادا خدای ناکرده اندیشه ی بد به دل راه دهید! جِغِله ی خودمان است. ما هم به سن و سال این بودیم، همین رنگ بودیم. کم کم که بزرگ شدیم، سیاه شدیم. این هم کم کم رنگ می گیرد؛ سپیدی رنگ خوبی است؛ ولی برای همین بچگی! تا خوب سیاه نشوی که نمی توانی سیاه بازی کنی!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۶ فروردین ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/04/blog-post_5.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!