«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ شهریور ۱۷, چهارشنبه

دیگر نیازی به بهشت رفتن مان نیست ... ـ بازپخشش

... و تبارک الله احسن الخالقین! الهی شکراً

دیگر نیازی به بهشت رفتن مان نیست؛ حوری با پای خودش آمده اینجا ...

از زبان آن تازی به نان و نوا رسیده:  ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ فروردین ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/03/blog-post_47.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!