«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۳۰, پنجشنبه

ممه تُ خوردی یا من بیام بخورم؟ ـ بازپخشش

دیر یا زود کودک شیرخوار نیز چت خواهد کرد:
ممه تُ خوردی یا من بیام بخورم؟

* به شَوَند آنکه شیرخواره هنوز پله های یادگیری زبان را می پیماید، روشن نیست چه در سر داشته است؛ به هر رو، اندیشه ی بد به خود راه ندهید!    

ب. الف. بزرگمهر  ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۴

 https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/10/blg-post_85.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!