«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۲۵, شنبه

پیروز باد کردستان! ـ بازپخشش

پیروزی و کامیابی شان را آرزومندم. پیروزی آن ها در دستیابی به خواست دادگرانه ی یکپارچگی سرزمین کردستان بسود همه ی خلق های منطقه و بویژه خلق های پاره تن شان در ایران است. هیچ رژیمی و از آن میان، دو رژیم مافیایی و آدمکش دزدان اسلام پبشه ی فرمانروا بر ایران و ترکیه که بتازگی بیش از پیش با یکدیگر همگرا شده اند از این هوده برخوردار نیستند که بجای آنان و برای آینده ی مردم کردستان تصمیم بگیرند.

ب. الف. بزرگمهر   نهم شهریور ماه ۱۳۹۶

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/08/blog-post_723.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!