«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۱, شنبه

هر کس به ما چپ نگاه کند، دشمن است*

ثنا خدیری پور، دختر شَهمال خدیری پور از جانباختگانِ واپسین برآمدهای توده ای در نخستین روز بازگشایی آموزشگاه ها بر مزار پدرش در «آرامستان بداق سلطان» («باغ فردوس») مهاباد

برگرفته از «تلگرام»   یکم مهر ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

خانواده های جانباختگان واخواهی (اعتراض) های تازه در دهگلان کردستان بر مزار دلبندان شان

برگرفته از «تلگرام»   ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

مرگ بر خرموش های اسلام پیشه ی کونسو شده به هر سو!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان!

* از زبان «کیر خر نظام خرموش پرور»:  ب. الف. بزرگمهر   یکم مهر ماه ۱۴۰۲هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!