«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۱۲, یکشنبه

ناهید خداجو در بیدادگاه خرموش ها ـ بازپخشش

امروز دهم مهرماه، جلسه رسیدگی به اتهامات ناهید خداجو، عضو هیأت مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه، قاضی شعبه به همراه نماینده دادستان، اتهامات وارده بر علیه ناهید خداجو مشتمل بر «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی» را اعلام نموده و با استناد به شرکت ایشان در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس و عضویت در تشکل اتحادیه آزاد کارگران ایران و نیز برگزاری تجمع در سال های گذشته در مقابل مجلس توسط «اتحادیه آزاد کارگران ایران» تلاش داشتند که اتهامات فوق را اثبات نمایند. در مقابل، ناهید خداجو به همراه وکیل خود، خانم منیژه محمدی، با رد اتهامات وارده و دفاع از حق خواهی و مطالبه گری کارگران و بازنشستگان به دفاع از خویش پرداخت.

ایشان اعلام داشتند که طبق قوانین قضایی جاری کشور، شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس که نمایندگان مردم آنجا حضور دارند به هیچ عنوان نمی تواند مصداق اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم باشد و از سوی دیگر تشکیل تشکل های کارگری، طبق قوانین بین المللی و منطق اجتماعی، حق کارگران است که بتوانند از این طریق، مطالبات صنفی خویش را دنبال کنند. کارگران و بازنشستگان و دانشجویان شرکت کننده در روز جهانی کارگر در مقابل مجلس هیچگونه جرمی مرتکب نشده اند و تنها به اعلام خواست و مطالبات صنفی خویش اقدام نموده اند. اگر کارگران و مردم مطالبات شان را به مجلس ارائه ندهند، پس به کجا باید ارائه کنند؟ محاکمه این کارگران امری غیر قانونی است و صدور محکومیت و تداوم بازداشت و پیگیری قضایی از این کارگران، خود نمونه بارز اقدام علیه امنیت ملی می تواند باشد.

«اتحادیه آزاد کارگران ایران» ـ دهم مهر ماه نود و هشت

برنام این یادداشت از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر

زیرنویس تصویر:

رییس دادگاه خرموش ها:
بعله! ما بیمناکیم؛ شما خواب و خوراک و آسایش ما را بر هم زده و آبروی مان را همه جا برده اید؛ از دست شما امنیت نداریم.

ب. الف. بزرگمهر   دهم مهر ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/10/blog-post_62.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!