«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۱۷, جمعه

نوید آب ...

روز و روزگار مردم و بی آبی در قوشاقشلاق و روستاهای پیرامون آن در شهرستان پارس آباد

نومیدی و خشم مردم از نویدهای پوچ و به انجام نرسیده ی نماینده و پاسخگویان گره گشایی دشواری کمبود آب آشامیدنی

قوشاقشلاق از بخش کانونی شهرستان پارس آباد، دربرگیرنده ی سه روستای قطار آباد، حمداله آباد و بهرام آباد است.

بنیاد داده ها و ویدئوی پیوست، برگرفته از «تلگرام» به تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲ با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر»  

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!