«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۱۲, یکشنبه

زمان بسیاری نیاز داشتید تا این نکته ی پیش پا افتاده را دریابید؟!

زمان بسیاری نیاز داشتید تا این نکته ی پیش پا افتاده را دریابید؟!* با این همه، باید خرسند بود و بگفته ی زبانزدی زیبا: «ماهی را هر وخت از آب بگیری، تازه است»؛ گرچه با این اگر و مگر (شرط) که بجای ماهی، غورباغه یا دست بالا، خرچنگی دست تان را نگیرد و برای چندین و چند و چندمین بار کلاه سرتان نرود.

بر بنیاد این شناخت تازه، امیدوارم دولت روسیه با همکاری چین و کشورهای دیگری که کم و بیش به ناسازگاری ساختار کهنه ی «سازمان نامور به ملت های یگانه» با نیازهای زمانه پی برده و درمی یابند که چنین ساختاری از ریشه برای دستیابی به آماج های کشورهای امپریالیستی بسرکردگی «یانکی» ها سر هم بندی شده و جز ابزار دست آن ها برای بهره کشی بیش تر و پاسداری از بهره وری های چپاولگرانه از سایر کشورهای جهان زیر چتر «هوده ی آدمی» (حقوق بشر) بیش نیست، زمینه ی ساختار نوینی دادگرانه بسود ملت ها و خلق های جهان را در گام های پسین فراهم آورند. پدیداری ساختارهای نوین، همچنین از آن میان در زمینه ی رسیدگی به تبهکاری های جنگی کشورهای امپریالیستی و دنباله روهای نان و نمک خورده شان بجای ساختارهای پوشالی دیگری چون «دیوان دادگستری جهانی» در شهر لاهه ی هلند، کاری بسیار بایسته و نیازمند هم اندیشی و همکاری گسترده ای است؛ بگذار خوک های پرخور از هم اکنون برای آینده ای که چندان دوردست نیست، اندیشناک شده و تن شان بلرزد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲

* در گفتارنامه (بیانیه) وزارت برونمرزی (خارجه) روسیه که در آستانه ی نشست «همایش همگانی» (مجمع عمومی) «سازمان ملت های یگانه» (سازمان ملل متحد) در تارنگاشت (سایت) این نهاد گنجانده (منتشر) شده، گفته می شود:

«شوربختانه پهنه ی سازمان ملت ها نیز به جایی برای روش های بدکارانه (خبیثانه) ی کنشگری باخترزمین (غرب) دگردیسیده است. آشکارا (به وضوح) کوشش هایی برای زیر فشار نهادن (اعمال فشار) در راستای (جهت) برآنش های (تصمیم گیری های) ناسازگار (غیر سازنده) و سیاسی شده در راستای بهره وری های (منافع) گروه اندکی (محدودی) از کشورها، گسستن (قطع) یا تنگ نمودن (محدود سازی) همپایی (مشارکت) نمایندگان دولت های "ناپسند" ("نامطلوب") برای باخترزمین در ساختارهای سامانه ی (سیستم) سازمان ملت ها دیده می شوند (وجود دارند).»

[بر این نکته] پا فشرده می شود (تاکید می شود) که در جریان هفتاد و هشتمین «همایش همگانی» «سازمان [نامور به] ملت های یگانه» که پنجم سپتامبر می آغازد (آغاز می شود)، روسیه و هم اندیشانش (همفکرانش) برای ساخت سامانه ی جهانی (نظم جهانی) دادگرانه (عادلانه) و مردم سالارانه ی (دموکراتیک) چندکانونی (با چند مرکز)، «جلوگیری از سیاسی شدنِ («سیاسی سازی» آمیخته ای بی آرش و مانش است و بگونه ای دربرگیرنده، سودبردن از کارواژه ی ساختن کاربرد اندکی دارد. این هم نمونه ای از ریسیدن بزبان در نهاد خود زیبا و نیرومند پارسی است که شما نیز چون «بی بی سی» و دیگران با شلخته نویسی، خواسته یا ناخواسته  دست اندرکار نابودی آنید.) زمینه های گوناگون (حوزه های مختلف) همکاری میان دولت ها و رویارویی (مقابله) با برونزد (حالت) های نوین بهره کشی (استعمارگری نو)» خواهند کوشید (تلاش خواهند کرد).

برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

افزوده:

با پوزش از خوانندگان، ناچار شدم باری دیگر شماری از واژه های بکار گرفته شده از سوی میرزابنویس های این تارنگاشت رویهمرفته سردرگم و بازاری را درون کمانه بگنجانم. با این امید که شاید بهبودی بنیادین، دستکم در شیوه ی پارسی نویسی آن، پدید آید؛ گرچه، چشمم چندان آب نمی خورد.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!