«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۲۳, پنجشنبه

بهشت و دوزخ مان همینجاست ... ـ بازپخشش

شما را نمی دانیم؛ ولی خورد و خوراک ما بر سر این سفره ی چاق و چله، بسیار خوب است. نه ما از الله و خدا و دیگر موجوداتی از اینگونه چیزی سرمان می شود که آن ها را سپاس گزاریم و نه آن ها از ما! بهشت و دوزخ مان همینجاست ...

از زبان آن پرندگان خوش آب و رنگ و به یاری روان فراخوانده شده ی حضرت سلیمان:

ب. الف. بزرگمهر    ششم اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/04/blog-post_236.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!