«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ مهر ۲, یکشنبه

... جز یک شغال پیر هیچکدام نپذیرفتند

ما به آقا گرگه و شغال های ریز و درشتی که دنبال کونش راه می روند، پیشنهاد کردیم مانند ما گیاهخوار شوند؛* ولی جز یک شغال پیر هیچکدام نپذیرفتند.** ما چشم دیدن این شغالِ آبزیرکاهِ تخم مرغ دزد را نداریم و به چیزهایی که می گوید باور نداریم. ما همراه با ننه مان در چارگوشه ی این جنگل چریده ایم و هیچ باغی جداگانه در آن ندیده ایم.

ب. الف. بزرگمهر   دوم مهر ماه ۱۴۰۲

* «می خواهیم آقا گرگه را به خودداری از خوردن گوشت فراخوانیم!»  ب. الف. بزرگمهر  ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۵

https://www.behzadbozorgmehr.com/2017/02/blog-post_4.html

** «جوزپ بورل»، مهترِ دیپلماسی «باهماد اروپا» در گفتگویی رسانه ای گفت:
ما در جهان گوشتخواران، گیاهخوار هستیم. اینجا جهانِ سیاست از جایگاه نیروست؛ ولی  ما هنوز به یاد داریم که از راه داد و ستد و گسترش فرمانروایی قانون، می توانیم نشانه ی [خودمان] را بر جهان  بگذاریم. ما هنوز باید آواز فرمانروایی قانون را سر دهیم ...

گزیده گزارشی برگرفته از «چوب دو سر گُه»   دوم مهر ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!