«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۲۹, چهارشنبه

آماری بخودی خود گویای بسیاری ناگفته ها

آماری بخودی خود گویای بسیاری ناگفته ها و بگفته ی شیخ اجل سعدی شیرازی: «خود بخوان حدیث مفصل از این مُجمل»!

بگمانم برای بسیاری روشن است که شمار توانمندان و اندازه ی دارایی های شان، بسی بیش از آنکه نشانه ی توانمندی اختسادی این یا آن کشور باشد،  جداگانگی طبقاتی میان لایه ی هازمانی کم و بیش نازکی با انبوه توده های مردم در هر کشور را نشان می دهد؛ جداگانگی طبقاتی ای که گاه آنچنان گسترش و ژرفا یافته که به شکافی هازمانی انجامیده است؛ بگونه ای که گویی با دو ملتِ ناآشنا از یکدیگر در چارچوب کشوری یگانه روبرویی! «ایالات متحدِ» زمینگیر شده و ایران نگونبخت کنونی، نمونه هایی چشمگیر از چنین شکاف های ژرفی است که در یکی، «یانکی» ها همه کاره و چیره بر سرنوشت انبوه توده ی خرد شده زیر دست و پای آنانند و در دیگری، گروهبندی های خرموش خونخوارِی در همچشمی با یکدیگر فرمان کشوری اسلام زده را در دست داشته و سخت سرگرم جویدن رگ و ریشه ی همه چیزند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان در جنگی ساز و برگ یافته به جنگ ابزار!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

مرگ بر امپریالیسم سرمایه داری برهبری «یانکی» ها!  

ب. الف. بزرگمهر   ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲

***

آمار تازه ی میلیونرهای جهان؛ ایران چهار برابر ترکیه میلیونر دارد

«نهادِ خدمات مالی و بانکی سوییس» در تازه ترین گزارش خود درباره ی دارایی توانمندانِ کشورهای جهان پرداخته، شمار میلیونرهای ایران (بر بنیاد دلار) را دویست و چهل و شش هزار تن برآورد کرده و به آگاهی رسانده که ایران چهار برابر ترکیه و سه برابر مصر میلیونر دارد. بر پایه ی این گزارش، «ایالات متحد» در سال ۲۰۲۲ ترسایی، بیشترین شمار میلیونرها در جهان را داشته که نود برابر شمار آن ها در ایران بوده است. بر پایه ی این گزارش، پنجاه و یک تن در ایران دارایی بالای ۵۰۰ میلیون دلار داشته اند.

گزیده گزارشی برگرفته از «چوب دو سر گُه»   ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!