«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۱۲, یکشنبه

چشم براه آذرخشی دیگر باشید، حرامزاده های ننگ ایران و ایرانی!

باز هم رژیم خرموش های اسلام پیشه آذرخش های پی در پی چند سال گذشته را بدست فراموشی سپرده و با فشارهای خردکننده به زندانیان سیاسی میهن مان به سیم آخر زده است.* چشم براه آذرخشی دیگر باشید، حرامزاده های ننگ ایران و ایرانی!

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲

* جابجایی نُه زندانی سیاسی دیگر از «زندان اوین» به جایی ناروشن

سعید ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، حسین گچلو، مسعودرضا ابراهیمی نژاد، لقمان امین پور، سامان یاسین (صیدی)، محمدشافعی و مُطلّب احمدیان

زندانیان سیاسی در بندِ زندان اوین، بامداد امروز، یکشنبه دوازدهم شهریور ماه ۱۴۰۲ با کاربرد درشتخویی از این زندان به جایی ناروشن جابجا شدند.

برگرفته از «تلگرام»   ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!