«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۲۴, جمعه

خوب! بزودی خواهیم دید تا چه اندازه شیرید ... ـ بازپخشش

پاسخ لات بی سر و پای «یانکی» به گنده گوزی آخوند پفیوز امنیتی:*
می دانیم که در سنجش با گذشته، آرام تر شده اید و شاخاب پارس را برای ناوگان های جنگی ما و کشتی های نفت بَر، هر روز آب و جارو می کنید؛ ولی از کدام شیر سخن می گویید؟ اگر شیر روی پرچم تان را می گویید، تازه که روی کار آمده بودید و سر از پا نمی شناختید، آن بیچاره را در بازار تهران به شیخکی پولدار از عربستان فروختید و بجایش کژدم بیابان های همان کشور را نشاندید. خوب! بزودی خواهیم دید تا چه اندازه شیرید؛ ولی تا آن هنگام، تحریم های ما هم دست تان را برای سرکوبِ مردم کشورتان بیش تر باز خواهد نمود و هم نیروی برخاستن در برابر ما خداوندان جهان سرمایه و خدای ناکرده، راهی دیگر رفتن را از آن ها خواهد گرفت. می بینید که برای شما چندان هم بد نیست؛ گرچه تنها برای پاره ای از زمان. پس از آن، بی برو برگرد به تاریخ خواهید پیوست.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/07/blog-post_79.html

* «آقای ترامپ! ما مرد شرف و ضامن امنیت آبراه منطقه در طول تاریخ هستیم؛ با دم شیر بازی نکن، پشیمان کننده است.»

گنده گوزی بسیار بیجای آخوند پفیوز امنیتی در همایشِ سرپرستانِ نمایندگی‌های ایران در بیرون از کشور، ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۷ (برگرفته از رسانه های ایران)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!