«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ شهریور ۲۹, چهارشنبه

خفته در خواب گران سده های میانی ـ بازپخشش

خفته در خواب گران سده های میانی! هر سو که گام برمی داری، «اَشهَدُ اَنّ ...»، حتا ابرها نیز بی هیچ جنبشی خفته اند؛ آن ها بیش از هر جُنبنده ای از جنّ و انس، گوش شان از این آوا پر است.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/10/blog-post_37.html

نمودی از شهرهای سده های میانی در منطقه ای پهناور از آسیای میانی و باختری ـ مترو تاشکندهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!