«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۱۷, چهارشنبه

چشم دیدن همدیگر را ندارند؛ ولی گذرا هم شده با هم کنار می آیند

مزدوران باتوم بدست «یانکی» ها در پلستین و سرزمین های پیرامون آن، چشم دیدن همدیگر را ندارند و برخی های شان سایه برخی دیگر را با تیر می زنند؛ ولی در گروهبندی هایی پوشالی، گذرا هم شده با هم کنار می آیند و دولت سرهمبندی می کنند تا توده های مردم اسراییل و عرب های پلستینی نگونبخت را زیر فرمان داشته باشند.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۱هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!