«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۳۱, چهارشنبه

بهشت سرمایه داری امپریالیستی در میان دوزخی انباشته از نگونبختان

بهشت سرمایه داری امپریالیستی در میان جهانی انباشته از گرسنگان، تنگدستان، بیکاران، جنگ زدگان، آوارگان و سردرگم شدگانی بی هیچ چشم اندازی درخور: جهانی نیازمند دگرگونی های بنیادین!

خدا برای این مفتخواران و شکمبارگان از هر باره ساخته است؛ خدایی که باید از آن عَرش پندارآمیز بزیر کشیده شده و همراه با چنین بهشتی بگور سپرده شود تا کارگران، این سازندگان تاریخ، همراه با دیگر زحمتکشان و رنجدیدگان، جهانی نو بسود همه ی خلق ها و ملت های جهان بی هیچ جک و جانوری بهره کش پدید آورند؛ چنین جهانی نه تنها شدنی که در دسترس است؛ گرچه، پیش از آنکه دیر شود. باید جُنبید و به آن کالبد بخشید.

ب. الف. بزرگمهر   ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱

***

میلیاردرهای آمریکایی از تریلیون‌ها دارایی برخوردارند که در بیش تر باره ها باژ آن‌ها دریافت نشده است

دارایی میلیاردرهای «ایالات متحد» در دوره ی همه‌گیری، کمابیش دو سوم افزایش یافت، و آنها هنوز هم باژ (مالیات) آن را نمی پردازند.

بر بنیادِ گزارش «آکسفام ایالات متحد» که روز دوشنبه پخش شد، ۷۳۵ میلیاردر که «ایالات متحد» را خانه می نامند، گواه افزایش ۶۲⸓ دارایی خود در دو سال گذشته بوده اند که به شمارگانِ تکان دهنده ۷.۴ تریلیون دلار رسیده است. بنا بر گزارش های رسمی، آنها بخش بزرگی از درآمدهای خود را گزارش نمی کنند. درآمد کارگران در همین دوره، تنها ۱۰⸓ افزایش نشان می دهد که با افزایش پرشتاب پرداخت ها (هزینه ها) برای سرپناه، گاز، خوراک و سایر کالاها در کردار زیر پا نهاده شده است.

بنا بر برآوردهای پژوهشگران، ۳۶⸓ از «باژ بر درآمد» پرداخت نشده ی «فدرال» از آنِ ۱⸓ برتر است و گردآوری همه ی «باژ بر درآمد» پرداخت نشده ی «فدرال» از این گروه، می توانست درآمد «فدرال» را کم و بیش ۱۷۵ میلیارد دلار در سال افزایش دهد.

با آنکه چندین سیاستمدار «ایالات متحد»، برنامه هایی برای رویارویی با «نشانه هایی» که به خشک شدن طبقه کارگر آن کشور می انجامد، پیشنهاد کرده‌اند، هیچکدام به رای‌گیری نرسیدند. بر بنیاد برآوردهای «آکسفام»، «سناتور ران وایدن» خواستار «باژ بر درآمد» سرمایه دستیابی ناپذیر میلیاردرها شده، سامانه ای که سالیانه ۵۶ میلیارد دلار درآمد بهمراه خواهد داشت ... قانونگزار ایالتی «کالیفرنیا»: «الکس لی» پیشنهاد نموده که ۱.۵⸓ «باژ بر دارایی» خانواده ها به ارزش بیش از یک میلیارد دلار بکار گرفته (اعمال) شود. کوشش های پیشین برای پذیرفته شدن (تصویب) چنین قانونی در کالیفرنیا، لانه ی (بجای خانه) برخی از توانمندترین قانونگزاران این کشور، شکست خورده است.

گزیده ای از یک گزارش، برگرفته از «آر تی»   ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!