«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۰, شنبه

هه هه هه! می خواهی نشان بدهی خیلی با هم برادریم؟

هه هه هه! می خواهی نشان بدهی خیلی با هم برادریم؟ ما که همدیگر را خوب می شناسیم. «جامعه جهانی» هم هر دوی مان را خوب می شناسد ... برای پول هم که انشاء الله نیامده ای؟ پول مولی آنچنان، دیگر در کار نیست و همه ی ما شیخ زادگان داریم، دار و ندارمان در اروپا و آمریکا را می فروشیم تا خدای نکرده، سگ خور نشوند

از اندیشه و زبان «محمد اَرّه برقی»:  ب. الف. بزرگمهر   دهم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

دیدار «رجب تپه» با «محمد اَرّه برقی» در نیمچه کشور تازیان پس از بیش از سه سالهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!