«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۰, شنبه

هر چه به «روز جهانی کارگر» بیش تر نزدیک می شویم ... ـ بازپخشش همراه پی افزوده

هر چه به «روز جهانی کارگر» بیش تر نزدیک می شویم، خرموش ها بیش تر ترس برشان می دارد:
باید کنشگران شان را به هر بهانه ای که شده، شکار کنیم و بزندان افکنیم تا آب ها از آسیاب بیفتد؛* ولی مگر آب ها از آسیاب می افتند؟!

ب. الف. بزرگمهر   سوم اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸

https://www.behzadbozorgmehr.com/2019/04/blog-post_72.html

* در آستانه یکم ماه مه، «روز جهانی کارگر»، غالبِ حسینی، کنشگر کارگری و از هموندان «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری»، تلفنی به بخش «حراست سپاه پاسداران سنندج» در روز چهارم اُردی بهشت ماه ۱۳۹۸ فراخوانده شد. (برگرفته از تلگرام «اتحادیه آزاد کارگران ایران» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

پی افزوده:

... و شوربختانه در همچنان بروی همان پاشنه می چرخد؛ با این جداگانگی چندی و چونی که هم شمار هر چه بیش تری از کنشگران رستایی ـ سیاسی و هازمانی را در سنجش با دو سه سال پیش، دستگیر نموده بزندان می افکنند و هم بر ترس سرشتی شان از دشمن طبقاتی خویش بسی افزوده شده و دندان های خویش را بیش تر نشان می دهند؛ رژیمی پوشالی و بی سر و سامان که در کردار به پاسبان گرز بدست «ششلول بندهای جامعه جهانی» دگردیسیده و با همه ی سیاه بازی های خویش در نشان دادن ناوابستگی خود به خداوندان امپریالیست جهان، دستش بخوبی برای توده های میلیونی مردم ایران رو شده است؛ رژیمی از سال ها پیش به بن بست رسیده که چون موشی توسری خور هر بار ناگزیر به پریدن از این ستون به آن ستون به امید گشایشی (فَرَج بزبان کژدم گزیده ی خودشان!) از آسمان است و راهی برای برونرفت نمی یابد؛ رژیمی که بی سرنگونی آن، کوچک ترین چشم انداز و باریک تر بگویم: روزنه ای برای برونرفت در کار نیست و با هر روز بیش تر ماندنش، ایران را که هم اکنون نیز تا گردن در گنداب پدید آمده، فرو رفته به نابودی خواهد کشاند.

امیدوارم فردا در نمایش همبستگی رزمی طبقه کارگر ایران، جای هر یک از کنشگران زندانی را ده ها کارگر و کنشگر تازه پر نماید. «... باید برای هر کارگری روشن نمود که آینده ی ایران زمین، یکپارچگی آن و پابرجایی پیوند خلق های آن در گرو پیروزی طبقه کارگر است و ... پیشرفت در جهت انقلابی و بسود زحمتکشان بدون رهبری طبقه کارگر و نیروهای پیگیر انقلابی ... ناممکن می شود.ꞌ* کارگران باید دریابند که ꞌانقلاب ایران بدون درپیش گرفتن راه رشد با سمتگیری سوسیالیستی، در خون غرق خواهد شد.ꞌ*

* برگرفته از نوشتار «رفقا به وظیفه خود عمل کنیم!» ب.الف. بزرگمهر  ۶ آذر ماه ۱۳۸۶ نخستین بار گنجانده شده در گاهنامه ی «فرهنگ توسعه» (بسته شده از سوی رژیم خرموش های اسلام پیشه) و بازپخشش در پیوندهای زیر:

https://www.behzadbozorgmehr.com/2016/10/blog-post_85.html

«نقش نولیبرالیسم در فروپاشی اقتصادی ـ اجتماعی ایران زمین» ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ اگوست  ۲۰۰۸ در تارنگاشت «فرهنگ توسعه» و برگرفته از آنجا در پیوندهای «آفتاب»، ۲۹ شهریور ۱۳۸۷ و «ویستا»)»**

** برگرفته از یادداشت «با کارگران آگاه سر و کار دارید، کلان دزدان مزدور سرمایه جهانی!»  ب. الف. بزرگمهر   ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2021/07/blog-post_38.html

پوینده باد جنبش کارگری میهن مان که یکپارچگی ایران و پابرجایی پیوند خلق های آن در گرو پیروزی آن است!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی اسلام پیشگان

ب. الف. بزرگمهر   دهم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!