«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۲۷, شنبه

موشک ها هستند که «مقررات حقوقی» و سایر نیازمندی های دور و نزدیک «جامعه جهانی» را برمی آورند

تا هنگامی که سامانه ی سرمایه داری پابرجاست و از نیروهای بازدارنده ای نیرومند چون «اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی» و «اردوگاه کشورهای سوسیالیستی» کم تر نشانی بر جای مانده، این موشک ها هستند که «مقررات حقوقی»۱ و سایر نیازمندی های دور و نزدیک «جامعه جهانی»۲ را برآورده و به سایر کشورها زورچپان («دیکته») می کنند. بدین سان، درخواستِ «گفتگوی فراگیر چند جانبه»۳ در روز و روزگاری اینچنین، خواه ناخواه از ترازِ دست خواهش دراز کردن بسوی خداوندان «جامعه جهانی» برای یافتن جایی درخور در کنار دیگر ششلول بندها و همدستی برای چپاول دیگر ملت ها و خلق ها و بهره کشی و چاپیدن شان فراتر نمی رود؛ «جایی درخور» که چنانچه آن خداوندان به هر شَوَندی ناگزیر به برآورده نمودن آن در آن دَم باشند از دیدگاه تاریخی، بسیار گذرا بوده و در نخستین بخت بدست آمده، پیامد دگرگونی های ناگزیر تاریخی، افزایش تنش میان همچشمان و برخی شوندهای ریز و درشت دیگر، زیر پا نهاده خواهد شد.۴

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱

پی نوشت:

۱ ـ وزارت برونمرزی روسیه به آگاهی رساند که  «جامعه جهانی» باید نبودِ آیین نامه های حقوقِ جهانیِ کنش های موشکی و همچشمی جنگ ابزارهای موشکی در ترازِ جهانی را بدیده گیرد.

در بیانیه ی آن وزارتخانه آمده است: «درخواست برای گفتگوی فراگیرِ چندسویه، روز بروز آشکار تر می شود.» این وزارتخانه یادآور شد که روسیه، مِهتَریِ هنجارِ پایشِ فناوری موشکی (MTCR) در سال های ۲۲ ـ ۲۰۲۱ را بر دوش دارد و همه ی کوشش خود را برای بهبود کارآیی آن به انجام می رساند.

پیش از این، مسکو و پکن درباره ی پدیداری «همکاری سه گوش آکوس (AUKUS)» از سوی «یانکی» ها، انگلیس و استرالیا نگرانیِ خود را نشان داده بودند. بگفته ی نمایندگان روسیه و چین، چنین کارهایی بر بیم راه اندازی همچشمی جنگ ابزارها در آن پهنه [آسیای جنوب خاوری ـ اقیانوسیه] می افزاید. «والری گراسیموف»، مِهتَرّ «ستاد کل نیروهای آراسته به جنگ ابزار روسیه»، گفت:
«سازماندهی ꞌگروهبندی آکوسꞌ اگر و مگرهایی از پیش (پیش‌ شرط‌ هایی)، برای گسترش فناوری‌های هسته‌ای می آفریند.»

برگرفته از «اسپوتنیک»   ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ افزوده های درون [ ] نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

۲ و ۳ ـ همانجا

۴ ـ تا اندازه ای بسان بخشی از داستان زیبا و جاندار «سپید دندان» از «جک لندن»، آنگاه که در برف و کولاک سنگین میان کوه ها، گرگ های گرسنه از سر ناچاری دایره وار تنگ هم نشسته و چشم براه چشم روی هم نهادن و افتادن دیگری هستند تا با یورشی یکباره بر سرش ریخته، بدرّند و شکمی سیر کنند.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!