«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۴, یکشنبه

این خرس قهوه ای «یانکی» ها از او هم پُراِشتهاتر است و همه تان را درسته خواهد خورد

مردک کودن! دوباره خر نشوی و با خود بیندیشی این هم رونوشت زنانه ی «برادر باراک حسین مظلوم» است.* دیدی که او چگونه کلاه سرت گذاشت و دست ایران را زیر ساتور برد؛ این خرس قهوه ای «یانکی» ها از او هم پُراِشتهاتر است و همه تان را درسته خواهد خورد. جای بدبختی چون تو اگر بودم، گوش آن «کودک خردسال نظام» که مانند مگس پشت سر هم وزوز می کند «آماده ی توافق خوب، قوی و اینا هستیم» را هم می پیچاندم که زبان به دهان بگیرد.

ب. الف. بزرگمهر   چهارم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱

* نماینده سیاسی «یانکی» ها در سازمان همچنان نامور به «ملت های یگانه» گفت که «واشینگتن» آماده ی بازگشت به «سازش هسته‌ای» با ایران است؛ ولی «تهران» این آمادگی را ندارد.

بنیاد داده ها برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» به تاریخ سوم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!