«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۱۵, دوشنبه

چشمات و ببند و استخاره کن! به دلت بد راه نده ... ـ بازپخشش

بیا ننه جون برات تسبیح بندازم ببینم خوب میاد یا نه! تا شماره ی سه هم بیش تر نمی خواد بلد باشی: خیر و شر و یاالله! چشمات و ببند و استخاره کن! ایشالا خوب میاد. به دلت بد راه نده ...

ب. الف. بزرگمهر   ۲۵ دی ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/01/blog-post_61.htmlهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!