«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۹, جمعه

با دست دست کردن برای برگزیدن زمین یا آسمان، بهترین بخت را به ما بخشیدید

با دست دست کردن برای برگزیدن زمین یا آسمان، بهترین بخت را به ما بخشیدید تا همه تان را مانند همین ماهی ها از دُم آویزان کنیم و دروازه های بهشت را بروی تان بگشاییم. البته خودتان بهتر از این حقیر می دانید که راه بهشت، آنگونه که حکمت خداوندی برای همه ی شما مُقَرّر فرموده از دهان و شکم سرمایه داران می گذرد و ما ناچاریم در برابر آن سر خم کنیم.

از زبان «کیر خر نظامِ خرموش پرور»:  ب. الف. بزرگمهر   نهم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!