«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ اردیبهشت ۶, سه‌شنبه

بجنبید و بی هیچ دودلی کار جنگ را به پایانی درخور و شایسته برسانید

رفتار آن ‌ها از همان نخست نشان می‌داد که سیاست سر دواندن تان را دنبال می کردند تا زمان بخرند

رفتار آن ‌ها از همان نخست نشان می‌داد که نه تنها کوجک ترین دلبستگی  به گفتگو با شما ندارند که سیاست سر دواندن تان را دنبال می کردند تا زمان بخرند. شما همه ی این ها را ندیدید یا بیش تر به شوند های کوته بینانه ای چون چشمداشت به زد و بندهایی با «یانکی» ها و «شغال های اروپای باختری» نادیده گرفتید. آن ها این زمان را بدست آوردند تا پای امپریالیست ها که داشت از اوکراین بریده می شد را دوباره استوار نموده و نقشه های اهریمنی تازه تری با کمک و پشتیبانی همان ها سر هم کرده به بوته ی کردار درآورند.

شما با رژیمی پوشالی و مزدور امپریالیست ها به گفتگو نشستید و نه تنها خود را ریشخند نمودید که زمینه ی نمایش های ریشخندآمیز میانجیگری از آن میان، برای رژیم «فاشیست»، دودوزه باز و دوروی ترکیه که در پی بدست آوردن جایگاهی بالاتر در سازمان دوزخی «ناتو»ست را فراهم کردید. براستی چشم کدام برآیندها از پیگیری گفتگو با رژیم پوشالی و ابزار دست امپریالیست ها را داشته و همچنان دارید؟ انگار که آن ها همه ی چیزهایی که شما خواستار دستیابی به آنید را بپذیرند و در پیمان نامه ای که دستینه ی آن ها و شماری از کشورهای باخترزمین در پای آن است به شما پیشکش نمایند. آیا چنان پیمان نامه ای با رژیمی پوشالی از کم ترین پایوری (تضمین) برخوردار خواهد بود و پایدار خواهد ماند؟ مگر چگونگی رفتار آن ها و نیز پشتیبان های امپریالیست شان با «پیمان مینسک» که آن را بارها و بارها زیر پا نهاده و در کردار به هیچ گرفتند را فراموش نموده اید؟!

شما با شیوه ی رفتار خریّت آمیز خود، کاری که بگونه ای درخشان، بجا و بهنگام آغاز شده بود و می رفت تا تومار رژیم پوشالی اوکراین را در هم پیچد و همزمان، جلوی برافروزی جنگ جهانی دیگری را بگیرد یا دستِکم بیم برافروختن آن را کاهش دهد با دودلی و بیم فراوان همراه نمودید. اینک با آنکه روزنه ی امید جلوگیری از چنان جنگ سهمگینی برای جهان بسیار کوجک تر شده، هنوز هم دیر نیست. بجنبید و بی هیچ دودلی کار جنگ را به پایانی درخور و شایسته برسانید.

ب. الف. بزرگمهر   ششم اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ 

***

«سرگئی لاوروف»، وزیر کار و بار برونمرزی (امور خارجه) روسیه، روز سه شنبه در یک همایش رسانه ای هشدار داد که اگر «پمپ کردن» اوکراین با جنگ ابزارها پی گرفته شود، گفتگوهای میان «مسکو»  «کی‌یف» برآیندی نخواهد داشت. وی گفت:
ما به گره گشا بودن گفتگو پایبندیم؛ همچنین به آتش‌بس‌هایی که هر روز بکار می گیریم، پایبندیم.

«لاوروف» افزود، با آنکه «کی‌یف» آمادگی خود را برای گفتگو پس از آغاز کنش های رزمی گسترده روسیه در پایان [ماه] فوریه در اوکراین نشان داد، رفتار پسین آن‌ها نشان می‌دهد که «آنچنان هم به گفتگو دلبسته نیستند».

گزیده گزارشی برگرفته از «آرتی» ۲۶ اردی بهشت ماه ۱۴۰۱ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب؛ برجسته نمایی های بوم نیز از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!