«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۱ فروردین ۲۷, شنبه

پسرکی که اینک زالی کینه توز و زمینگیر شده است

پسری کوچک که اینک زالی کینه توز و زمینگیر شده است. آن هنگام که بچه بود، نتوانستیم او را درست پرورش دهیم و چنین دسته گلی به آب داد؛ اینک با آنکه زالی در هم شکسته است از پَسَش برنمی آییم و ناچاریم فرمان هایش را بگوش بگیریم.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱

«پسرک» («Little Boy»)، نامِ برگزیده برای نخستین بمب اتمیِ ساختِ «یانکی» هاست که در ششم ماه اوت ۱۹۴۵ از «بوئینگ بی ـ ۲۹» نیروی هوایی «ایالات متحد» در شهر هیروشیمای ژاپن افکنده شد و بدنامی تاریخی بسیار بزرگی از بکارگیری جنگ ابزار هسته‌ای برای نخستین بار را برای سردمداران و مردم این کشور امپریالیستی ببار آورد. بمب دوم به نام «مرد پروار» («Fat Man»)، سه روز پس از آن بر روی شهر «ناگاساکی» افکنده  شد. نیروی ترکشِ این جنگ ابزارها از شکافت هسته‌ای «اورانیوم ـ ۲۳۵» بدست آمده بود. برگرفته از خاستگاهی اینترنتی (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

زیرنویس پرتورها:

نخستین بمب اتمیِ تبهکاران «یانکی»، افکنده شده بر کلان شهرِ هیروشیما اندکی پیش از برخورد به زمین ـ ژاپن

نخستین بمبِ اتمیِ تبهکاران «یانکی»، افکنده شده بر کلان شهرِ هیروشیما اندکی پس از برخورد به زمین ـ ژاپن

خدا را سپاس که کاریای بر دوش نهاده شده، خوب به انجام رسید. آدم کشتم؟! نه! انگار سوسک بودند ... بله! سوسک بودند ... پس این ها که جلوی چشمانم رژه می روند ...؟ بله! همان سوسک ها هستند که رُخ پوشه هایی آدم سان دارند (از آموزش های روانیِ پیش از پرواز)هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!