«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۱۵, سه‌شنبه

توده های مردم منطقه، در منگنه ی راستگراترین رژیم های مزدور سرمایه امپریالیستی! ـ بازپخشش

هنگامی که از این سو، آن «نابخرد مُعَظّم» دهان گاله اش را می گشاید و با گواه گرفتن آیه های کتاب هوایی (بجای آسمانی!)، یاوه هایی بی پشتوانه سر می دهد از آن سو، بازار دست راستی ها و پلیدترین نیروهای سیهونیست گرم می شود تا استوارتر از پیش بر سرِ کار بمانند و توده های مردم بجان آمده ی اسراییل از دشواری های اقتصادی ـ اجتماعی را بسوی جنگ کشانده و نیروهای پیشرو آنجا را بهتر سرکوب کنند یا به حاشیه برانند. این هم یکی از پیامدهای ناگوار آن است که کودکان را به پادگان ها می برند و آدمکشی یادشان می دهند؛ گویی مردم عرب پلستین از مسلمان گرفته تا مسیحی و حتا نیز برخی یهودیان مخالف رژیم فراراست اسراییل، گنجشک های پرگو و پردردسری نشسته بر شاخسارند که باید یکی یکی نشانه گرفته شده، نابود شوند.

در این باره، نقش رژیم تبهکار جمهوری اسلامی، بویژه رهبر نابکار آن با پیشینه ای سخت گمان برانگیز، تاکنون آب به آسیاب سیهونیست ها و امپریالیست ها ریختن بوده است.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۴ خرداد ماه ۱۳۹۴ 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2015/06/blog-post_14.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!