«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ شهریور ۲۱, جمعه

همین اندازه که دیگران بویژه استکبار جهانی دریابند، بس است! ـ بازانتشار

پاسخ به استفتاء:
درباره ی عملِ «چشم گربه ای» و «لب شتری» و اینا، چنانچه برای خشنودی و کامبخشی همسر خویش انجام شود، نه تنها اشکالی ندارد، بسیار پسندیده نیز هست؛ به شرط آنکه بیرون از خانه و در برخورد با نامحرم، روبنده بکار برند؛ وگرنه، نقض غرض انچام پذیرفته و جایز نیست. داشتنِ گوشِ الاغی نیز به گاو و گوسپندِ کسی زیان نمی زند و شرع مقدس، آن را نهی نکرده است. با این همه، احوط بر آن است که در انجام چنین کاری، افراط نشود؛ همین اندازه که دیگران بویژه استکبار جهانی دریابند که آن ها پیروان و مُقَلّدین این حقیرند، بس است! و السلام علی من التبع الهدی

از زبان «کیرِ خرِ نظام»:  ب. الف. بزرگمهر  ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷

https://www.behzadbozorgmehr.com/2018/11/blog-post_14.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!