«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۲۰, چهارشنبه

در کمند «سوسن خانم»! ـ بازانتشار

ما قول های بسیاری به شما دادیم؛ ولی هنوز به آن ها عمل نکرده ایم. ما را هُل دادند به جلو تا گره دشواری های آن «درازعلی ساده زیست»* و دیگر «کرم»های الله را با «خاله سوسکه»** بگشاییم. به ما گفتند: دندان های تو برای این کار بهتر است و چهره ای معتدل داری. چیزهای بسیاری را نیز به گردن گرفتیم که روی مان نمی شود همه ی آن ها را بگوییم؛ اکنون هم می بینید که در دست «خاله سوسکه» گرفتاریم و کاری از دست مان برای خودمان برنمی آید؛ چه برسد به شما. اجرتان با خدا، انشاء الله!

*انگل ها نیز جانورانی ساده ریست هستند؛ درون بدن موجودات دیگر می زیند؛ دستگاه گوارشی ساده دارند و بیش ترشان خون می خورند؛ خوراکی آماده و بی هیچ درد سر!

** «خاله سوسکه» همان «شیطان بزرگ» پیشین است که در فرآیندی گام به گام «سوسن خانم» نام گرفت و اکنون که به پندار خود با وی دوست جانجانی شده اند، وی را «خاله سوسکه» می نامند.

ب. الف. بزرگمهر   هشتم امرداد ماه ۱۳۹۳

http://www.behzadbozorgmehr.com/2014/07/blog-post_59.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!