«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ خرداد ۱۹, دوشنبه

توده های مردم روی زمین چه هیزم تری به اهریمنان فروخته اند؟! ـ بازانتشار


تصویر پیوست، نمایی از «ستون های آفرینش» توده ی کهکشانی «شاهین» است که دوربین «هابل» پریروز با پرتوی نزدیک به فروسرخ گرفته است. پرتو فروسرخ، بروشنی توده ی گرد و غبار و گاز را می شکافد؛ بگونه ای که می توانیم از میان چیزهایی چون این ستون ها، ستارگان درون و پشت آن توده ی کهکشانی را نمایان کنیم.

برگردان کم و بیش آزاد از ب. الف. بزرگمهر

***

خوب که در تصویر باریک شوید، اهریمن های بالدار کوچک و بزرگی در آن می بینید که کم و بیش همگی به یکسو در پروازند. من حتا اهریمنی مادینه با لنگه کفشی پاشنه بلند می بینم که دست در دست اهریمنی بزرگ تر دارد؛ نمی توان دریافت که با هم به پایکوبی و «لهو و لعب» سرگرمند یا سرگرم گرفتن دستورهای اهریمنی از وی برای آزار رساندن و گول زدن آدمیان روی زمین است و اگر براستی چنین باشد، جای بسی شگفتی است که از میان بیشمار چرخنده و گردنده در فضا که بیگمان گونه های خاکی نیز در میان شان کم نیست، چرا این کره ی خاکی کوچک و توده های مردم روی آن را برای چنین کارهای ناشایستی برگزیده اند؟! مردم روی زمین چه هیزم تری به اهریمنان فروخته اند که دست از سرشان برنمی دارند؟!

به هر رو با نادیده گرفتن چنین پرسش هایی که پاسخ شان به این زودی ها روشن نخواهد شد، پیشرفت های چشمگیر فن آوری آدمی برجسته تر است که اکنون به یاری آن می توانیم از هستی چنین اهریمنان بزرگ سپهر بیکرانه آگاه شده از آن ها بپرهیزیم:
اعوذبالله من الشیطان الرجیم!

ب. الف. بزرگمهر    ۱۷ دی ماه ۱۳۹۳ 


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!