«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۱۳, چهارشنبه

... کو مُصلح و مستقل خر و اصل فروش ـ بازانتشار

کهنه رفیقی در گفتگویی تلفنی از آمار اصولگرایان و اصلاح طلبان و مستقل های راه یافته به مجلس فرمایشی رژیم تبهکار می گوید و همان آن با خود می اندیشم:
کدام اصولگرا؟! براستی از چه اصولی پیروی می کنند؟ ... کدام اصلاح طلب؟! کدام اصلاحی تاکنون به سود توده های مردم ایران به انجام رسانده اند که سزاوار حتا چنین نامی باشند؟ ... کدام مستقل؟! از چه چیز مستقل هستند؟ مگر از آسمان به زمین پرتاب شده اند؟! ... این ها همگی طرفداران حزب باد هستند:
حزب، تنها حزب باد
رهبر، تنها گردباد!

... و مگر نمونه های آن ها را از دوره های گذشته تاکنون ندیده ایم که چگونه از این گروه و باند به گروه و باندی دیگر می گرایند و هر بار به همراه باد می چرخند و در جایی دیگر فرود می آیند؟ مگر به همین شَوَند نیست که گونه های گوناگونی از فرنام هایی ریشخندآمیز چون «اصولگرایِ اصلاح طلب»، «اصولگرایِ معتدل» و شاید بزودی «اصولگرایِ اصلاح طلبِ معتدل» ساخته و پرداخته شده و می شوند؟

نمی دانم چرا در میان همان گفتگو، ناگهان سروده ی زیبای دانشمند بزرگ میهن مان: عُمَر خیام نیشابوری به ذهنم می آید و ناخودآگاه، بی آنکه بخواهم به چیزی زشت و زیبا دگرمی دیسد:
در کارگه کلان خری رفتم دوش
دیدم دو هزار کُرّه بَرپا و چموش

ناگاه یکی کُرّه برآورد خروش
کو مُصلح و مستقل خر و اصل فروش*

ب. الف. بزرگمهر     هشتم اسپند ماه ۱۳۹۴


* با الهام از چهارلنگه ای:
در کارگه کوزه‌گری رفتم دوش
دیدم دو هزار کوزه گویا و خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد خروش
کو کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه فروش

جاودانه عُمَر خیام نیشابوری

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!