«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۱۳, چهارشنبه

نمایش آگاهی رسانی به یاری نوچه های عزراییل تازی!

نمایش آگاهی رسانی، پس از همه گیر شدن «ویروس کرونا» به یاری نوچه های عزراییل تازی!

در این ولایت سگ مذهب، کارها گاه به اندازه ای وارونه به انجام می رسند که با رفتارِ بیمارِ روانیِ دچار «شیزوفرنی» در بالاترین تراز آن (پله ی چهارم) پهلو می زند:
بجای اینکه نخست بخوری و بیاشامی و سپس، برینی و بشاشی، آنچه شاشیده و ریده ای را می خوری و می آشامی! شاید از پیامدهایِ جایگاهِ برتر بخشیدن به فرهنگ در برابر اقتصاد باشد که تا همین چند سال پیش، خرموش های دَمکنی بسر، همه جا درباره ی آن دادِ سخن می دادند و سپس با بدتر شدن روز و روزگار مردم، ناچار به پذیرش این سخنِ نه چندان پیچیده، ولی دگرگون کننده ی شیوه ی اندیشگیِ چیره بدرازای سده ها و شاید هزاره ها در تاریخ آدمی از بیمانندترین دانشمند جهان تاکنون: «کارل مارکس» شدند که:
«آدمیان، نخست باید بخورند، بنوشند، جان پناهی داشته و جامه ای بر تن کنند تا بتوانند به سیاست، دانش، هنر، مذهب و سایر چیزها بپردازند. بنابراین، فرآوریِ ابزارهایِ مادّیِ بنیادینِ زیست و اندازه ی فرگشت (تكامل) اقتصادی هر خلق یا هر دوران، پایه ای را می سازد كه بر روی آن، نهادهای دولتی، دیدگاه های قضایی، هنر و حتا اندیشه های مذهبی آدمیان فرامی رویند. بنابراین از روی آن پایه است كه باید این ها را فرانمود (توضیح داد) و نه واژگونِ آن؛ آنگونه كه تاكنون بکار برده می شد.»

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹

ویدئوی پیوست (برگرفته از «تلگرام»، نامگذاری از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر):
نمایش آگاهی رسانی به یاری نوچه های عزراییل تازیهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!