«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۱۸, دوشنبه

بسی رنج بردم در این سال سی ... ـ بازانتشار

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/10/blog-post_4913.html

... و همچنان در رنج است این پستانِ مادر گزیده و بسیاری دلواپس دیگر چون وی! با لات بی همه چیز «یانکی»، دیگر درِ باغِ سبزی در کار نیست؛ گُرزی است افراشته و راهی که سرانجام آن، دوزخ نابودی است.

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!