«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۱۸, دوشنبه

پیامد سرراست یکی دو ماه پنهانکاریِ خرموش های تبهکار فرمانروا بر میهن مان

«سی تی اِسکَن» بیمار «کرونا»زده که پزشک درگیر با آن، عبداله عباسی، ویژه کار بیماری های آلودگی (عفونی) را نیز دچار نمود و به مرگ وی انجامید، تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸ را نشان می دهد. روز و روزگار بلاخیز پدید آمده از آن میان، جان باختن دردناک شمار نه چندان کمی از جانفشان ترین پزشکان، پرستاران و دیگر دست اندرکاران کمک به بیماران «کرونا»زده، پیامد سرراستِ یکی دو ماهِ پنهانکاری رژیم تبهکارِ خرموش هاست که نمی توان آن را به پای نادانی و ندانمکاری شان نهاد.

بسان سرنگون نمودن هواپیمای اوکرایینی، این نیز تبهکاری آشکاری است که باید چند و چون و بویژه چرایی آن برای مردم ایران و جهان روشن شود.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹

داده ها و ویدئوی پیوست، برگرفته از «تلگرام» به تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۹ (نامگذاری ویدئو از آن من است.  ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: پیامد سرراست یکی دو ماه پنهانکاری خرموش های تبهکار فرمانروا بر میهن مانهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!