«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۹ فروردین ۱۳, چهارشنبه

آماج چنین کاری چیست؟!

آماج چنین کاری چیست؟!* بجای آن بهتر بود با درج بیانیه ای پرخاشجویانه به همه ی آموزگاران، دانش آموزان و خانواده های شان هشدار داده می شد تا از بار کردن چنان نرم ابزاری در رایانه های شان که بی هیچ گمان و گفتگو، برای خبرچینی و آمارگیری و نابکاری های دیگر از سوی خرموش ها بکار گرفته می شود، خودداری کنند؛ همین و بس!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹

* از میان ۱۸۵۸ نفری که بیانیه اعتراض به «اپلیکیشن شاد» را امضا و جنس خود را مشخص نموده اند،  ۵۹.۵ درصد زن و ۴۰.۵ درصد مرد هستند.

 از میان ۱۹۰۰ نفری که بیانیه اعتراضی به «اپلیکیشن شاد» را امضا کرده اند، ۵۵.۱ درصد آموزگار، ۲۹.۴ درصد والدین و ۱۴.۹ درصد دانش آموز هستند.

شما نیز می‌توانید از طریق پیوند («لینک») زیر، بیانیه را امضا نمایید. لطفا در صورت تمایل به تمام گزینه‌ها (جنس، محل سکونت و معلم بودن یا نبودن) پاسخ دهید.

برگرفته از «تلگرام معلمان عدالتخواه»  ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۹

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!