«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۱۲, پنجشنبه

خودتان خاستگاه، پدیدآورنده و گسترش دهنده ی دزدی و هیزی و هزاران پدرسوختگی دیگر هستید

کلان دزدها و خمس و زکات بگیرهای مادربخطا که بجان توده های مردم ایران افتاده اید! خودتان خاستگاه، پدیدآورنده و گسترش دهنده ی دزدی و هیزی و هزاران پدرسوختگی دیگر هستید ؛ خودتان مردم ایران را به چنین روز و روزگار ناگواری کشانده اید که گرسنه سر بر بالین بگذارند؛ اگر بالینی در کار باشد. آیا با کلان دزدانِ گریخته به همه جای جهان، همینگونه رفتار کرده اید؟ آیا به آقازاده ی دزد رشوه خوار «اُم الفساد و المُفسدین» که تشت رسوایی اش از بام جهان افتاد و همه را بیدار کرد، حتا یک «بالای چشمت ابروست»، گفتید؟ یا سهمی فراخور هر کدام ستاندید و بر تبهکاری چشم فروبستید؟ مرگ تان باد که با دخترکی در آن سن و سال چنین رفتار ناجوانمردانه ای می کنید!*

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸

* برخورد بیرحمانه ی «نیروی انتظامی» با دختربچه ی تنگدستِ هفت هشت ساله که از «صندوق صدقات» پول کِش رفته تا برای خانواده اش مرغ بخرد.

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  ۱۲ دی ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب؛ ویدئوی پیوست نیز برگرفته از همانجا با برنامی نامگذاری شده از سوی اینجانب است.  ب. الف. بزرگمهر)

ویدئوی پیوست: خودتان خاستگاه، پدیدآورنده و گسترش دهنده ی دزدی و هیزی و هزاران پدرسوختگی دیگر هستید


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!