«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۱۸, چهارشنبه

پیامد سرراست کشته شدن آن شهید کیرِ خر

برادر تازی ـ انگلیسی: علی لاریجانی، نامور به «آقای مگوزید بر ما»، در نشست امروز «مجلس شورای فرمایشی» گفت:
«برای دو ماه آخر سال جاری، ۲۰۰ میلیون یورو از ՛صندوق توسعه ملی՝ برای پشتیبانی از ՛نیروی قدس سپاه پاسداران՝ ... تعلق گرفته و بودجه ی آن افزایش می یابد ...»

بنیاد داده ها برگرفته از «ایسنا»  ۱۷ دی ماه ۱۳۹۸ (با افزوده هایی  درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!