«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ بهمن ۹, چهارشنبه

همگام و همسو با کارگران و زحمتکشان ایران!

درود بر دانشجویانِ آگاه ایران!

ب. الف. بزرگمهر   نهم بهمن ماه ۱۳۹۸

«گردهمایی و راهپیمایی دانشجویان دانشگاه تهران در پرخاش به گام نهادنِ آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده در حجره های تنگ و تاریک حوزه به دانشگاه»

برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  چهارم بهمن ماه ۱۳۹۸ (با ویرایش، پارسی و بازنویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

 ویدئوی پیوست: «همگام و همسو با کارگران و زحمتکشان ایران» (برگرفته از «تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران»  چهارم بهمن ماه ۱۳۹۸)


هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!