«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۲۷, جمعه

آیا تقلید از چنین آخوندی حلال است یا حرام؟ ـ بازانتشار

پرسش: آخوندی را در عراق می شناسم که در برابر یورش سربازان «یانکی» به آن کشور حق و حساب گزافی از «شیطان بزرگ» گرفت تا خاموش بماند و هیچ حکمی برای رویارویی شیعیان آن کشور با یورشگران بیگانه به خاک آن کشور ندهد؛ آیا تقلید از چنین آخوندی حلال است یا حرام؟

پاسخ: مقلد باید همواره از مرجع تقلید، تقلید نموده، پای خود را فراتر از گلیم یک مقلد درازتر نکند؛
دخالت در کار آخوند، بویژه اگر مرجع تقلید نیز باشد، حکم گلاویز شدن با خدا و بریدن ریسمان الهی را داشته، مجازات آن به دار آویخته شدن با همان ریسمان الهی است.

ب. الف. بزرگمهر  هفتم خرداد ماه ۱۳۹۳

https://www.behzadbozorgmehr.com/2014/05/blog-post_8655.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!