«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۲۷, جمعه

پله ای از این فراتر نمی تواند در کار باشد ...

می بینی کیر خر بیشرف؟! کاری کرده اید که مردم بی آنکه به «حضرت عزراییلِ» تازی یا جانشِکَر خودمان، رنج مُرده کِشی و بالا پایین رفتن از هفت آسمان را بدهند، خودشان با پای خود به لقاء الله می پیوندند و «جهان فانی» را بدرود می گویند؛ چنین بصیرتی حتا در میان کودکان و نوجوانان کشور در سال های کنونی گسترش چشمگیری یافته است۱ که به نوبه ی خود، نشان از پیشرفت «انقلابِ اسلامی» برای فرستادن مردم ایران به بهشت برین دارد؛ دستاوردی فرآورده ی رنج شبانه روزی تو و دیگر زنبورهای اسلام۲ بدرازای بیش از چهار دهه! با این همه، می پندارم چنین پدیده و دستاوردی با آن پنج پله ی «انقلاب اسلامی»۳ جور در نمی آید. نمی دانم آن پله ها (مرحله ها) را از کجایت درآورده و چگونه آن ها را تراشیده ای؛ ولی بگمانِ من، پله ای از این فراتر نمی تواند در کار باشد و تنها می ماند افزایش چندی (کمّی) خودکشی ها که پروا و زمانی برای رسیدن به جوانی برجای نمی نهد؛ چه برسد به میانسالی و پیری!

اینک، دستار سیاه رنگت را داور کن و از خود بپرس: این کودکان و نوجوانان، حتا اگر به آن اندازه «نُخبه» و «عَلّامه» شوند که بتوانند درباره ی انقلاب اسلامی ساخته و پرداخته ات، یاوه هایی گنده گوزانه از خود در کنند، همانگونه که خود آسمان ریسمان بافته ای: «نوبت به ՛تشکیل جامعه‌ی اسلامی՝ نمی‌رسد» (پله ی چهارم)؛۴ چه برسد به پله ی پنجم آن: «تمدن اسلامی»۵ 

آیا آن کودکان و نوجوانان به آسمان هفتم رهسپار می شوند که خدا را براه راست رهنمون شوند؟! چه کار دیگری از آن ها برمی آید؟ آیا در پندار بیمار خود، آنگاه که اُلاغ بالدار را به پرواز درمی آوری، اندکی هم شده به این سوراخ سُنبه ها که اینجا تنها نمونه ای از آن را آوردم، نیندیشیدی؟

مردک بیشرم و آبرو! آیا هنگام چنین پندارپروری های بیمایه به این نیندیشیدی که توده های مردم ایران، آن پله ی پنجم داویده را در همان نخستین پله های انقلاب توده ای بهمن ۱۳۵۷، آنگاه که چادر سیاه اسلامی بسرش کشیده شد، با شکنجه و گلوله و داغ و درفش و دار و چنگ اندازی به دخترکان هنوز دست نخورده، آزموده اند؟ این نیز بماند و جایی برای پرداختن به آن نبود که در این پله بندی ها سهم پیامبر و امامان شیعه و سنی و «علّامه حلّی» و هزاران هزار نیرنگباز مال مردم خور بدرازای ۱۴۰۰ سال، مُلّاخور شد.

ب. الف. بزرگمهر  ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

پی نوشت:

۱ ـ بنا بر آمار «پزشکی قانونی»، خودکشی در میان نوجوانان ایران افزایش یافته و به ۷ ٪ همه ی خودکشی های انجام یافته، سر زده است.

۲ ـ «آقا» فرموده اند که این "زنبور"ها پس از آنکه شیره ی گل های معرفتی «آقای پیشین» را مکیدند؛ در سرتاسر کشور راه افتادند ـ که منظورشان بیگمان پرواز بوده است! ـ به مردم عسل دادند و به دشمنان نیش زدند؛ هم عسل، هم نیش ...

برگرفته از نوشتارِ «... شاید آقا زنبورهای گاوی را بجای زنبورهای عسل اشتباه گرفته است؟!»  ب. الف. بزرگمهر     ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۲

۳ ـ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین مراحل پنج‌گانه‌ی تحقق اهداف انقلاب اسلامی و نسبت آن با الگوی پیشرفت، گفتند: مرحله‌ی اول در این فرایند، شکل‌گیری انقلاب اسلامی است و پس از آن باید بلافاصله نظام اسلامی تشکیل شود که هنر بزرگ امام خمینی رحمه‌الله نیز ایجاد نظام اسلامی بود. رهبر انقلاب، مرحله‌ی سوم که اکنون در آن قرار داریم را «تشکیل دولت اسلامی»، یعنی تشکیل دولتی براساس الگوها و معیارهای کاملاً اسلامی، خواندند و افزودند: تا وقتی این مرحله به‌طور کامل محقق نشده است، نوبت به «تشکیل جامعه‌ی اسلامی» نمی‌رسد و در این صورت، موضوع سبک زندگی اسلامی نیز صرفاً در سطح گفتمان‌سازی در جامعه باقی خواهد ماند. ایشان، گام نهایی در مراحل پنج‌گانه‌ی اهداف انقلاب اسلامی را تحقق «تمدن اسلامی» دانستند و خاطرنشان کردند: تمدن اسلامی، کشورگشایی نیست بلکه به معنای تأثیر پذیرفتن فکری ملت‌ها از اسلام است.

آسمان ریسمان بافی های «حضرت کیر خر نظام» در دیدار با هموندان «شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»،  برگرفته از «تارنگاشت کیر خر نظام»  ششم اردی بهشت ماه ۱۳۹۵

۴ و ۵ ـ همانجا

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!