«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۳۹۸ دی ۲۷, جمعه

وی نقش هیزم بیارِ آتشِ جنگ بسود خداوندانش را بر دوش خواهد داشت!

آیا بر زبان راندن چنین سخنان برانگیزاننده و بهانه تراشی برای امپریالیست ها از سر نادانی است؟* بگمان من و به هزار و یک شَوَند، چنین نبست و نمی تواند باشد. می خواهم سر به تن تک تک خرموش های اسلام پیشه ای که ایران را به مرز فروپاشی کشانده اند، نباشد؛ ولی همینجا برای چندمین بار در چند سال گذشته، درباره ی این آخوندِ از سال ها پیش خودفروخته هشدار می دهم:
وی سیاست امپریالیست ها را در ایران پی می گیرد و با بالاگرفتن جنگی که دیگر همه ی نشانه های آن بروشنی دیده می شود، نقش هیزم بیار آن بسود خداوندانش را بر دوش خواهد داشت.

ب. الف. بزرگمهر   ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸

* وزیر جنگ انگلیس، در واکنش به گفته های آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده در حجره های تنگ و تاریک حوزه، درباره ی «گمانه ی بیم برانگیز شدنِ امنیت سربازان اروپایی در منطقه»،£ گفت که انگلیس بیم دادن وی را جِدّی می‌انگارد. (برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا» با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب:  ب. الف. بزرگمهر)

£ «سرباز آمریکایی امروز در ناامنی است؛ فردا ممکن است سرباز اروپایی هم در نا‌امنی باشد.» آخوند پفیوز امنیتی: حسن فریدون روحانی شده در حجره های تنگ و تاریک حوزه، برگرفته از «خبرگزاری فارس»  ۲۵ دی ماه ۱۳۹۸

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!