«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۱۴, دوشنبه

سرزمینی سوخته، مردمی تنگدست، گرسنه و ناچار به کوچ! ـ بازپخشش

سرنوشت استانی با توانمندی های آزموده پس از سی و اندی سال فرمانروایی رژیمی تبهکار!

ب. الف. بزرگمهر   ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۲

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/11/blog-post_12.html

کاهش سهمیه ی آرد و افزایش بهای آرد آزاد، جیره بندی نان در شهرستان سراوانِ استان سیستان و بلوچستان را در پی داشته است!هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!