«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۱۲, شنبه

آفرین! آفرین! چند گامی بیش تر تا خط پایان نمانده ...

چشم و همچشمیِ پرشورِ سوسک ها برای دستیابی به جایگاهی سزاوار پیرامونِ لگن آبریزگاه نظام در گزینش رژیم پوشالی سزاوار سرنگونی

آفرین! آفرین! چند گامی بیش تر تا خط پایان نمانده ... کون نظام بیش از اندازه لق شده و بوی گند سر تا پای خیمه و خرگاه را فرا گرفته ... شاخکی (بجای دست) برسانید و تا آنجا که می توانید رُفت و روب کنید. تک خوری و پرخوری اکیدا ممنوع!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۲ اسپند ماه ۱۴۰۲هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!