«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۲ اسفند ۱۱, جمعه

این هم گونه ای حماسه آفرینی است؛ البته، همراه با بصیرت! ـ بازپخشش

ﻛﺎﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻤﻞ می شد. ﭼﻨﺪﺗﺎ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ می شدن. میومدن ﺩﻭﻧﻪ ﺩﻭﻧﻪ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺧﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﺷﻮﻥ ﺑﺮﺍﻡ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻴﺪﺍﺩﻧﺪ؛ ﺑﻌﺪﺵ ﻣﻨﻢ ﺳﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﺑﺼﻴﺮﺕ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻫﻤﺴﺮﻣﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ می کردم. مهم تر اینکه ﻫﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﻜﺒﺎﺭ ﻫﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻳﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪ ی ﺩﻳﮕﺮی بیافرینم!

از «گوگل پلاس»

برنام از آنِ من است.  ب. الف. بزرگمهر 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2013/06/blog-post_5023.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!