«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۷, شنبه

سخنانی خردمندانه، گواهمند از دیدگاه تاریخی، پاسخگویانه و از سرِ راستی

سخنان خردمندانه، گواهمند از دیدگاه تاریخی و از همه برجسته تر، پاسخگویانه و از دیدِ من از سرِ راستیِ رهبری روسیه به چالشی جهانی که گوش فرادادن به آن و اندیشیدن درباره ی آن را به همه ی نیروهای سیاسی ایران و جهان سپارش می کنم.*

ب. الف. بزرگمهر   هفتم اسپند ماه ۱۴۰۰

https://youtu.be/1qS6J-WbTD8* کاش کسی کارِ برگردان به پارسی این دیدآوا (پیشنهاد کاربری در یکی از واژه نامه های اینترنتی برای آمیخته واژه ی لاتینیِ «ویدئو») و سوار نمودنِ آن را بر دوش می گرفت. خودم از چنین بختی برخوردار نیستم.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!