«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ بهمن ۱۴, پنجشنبه

... کم تر برای این و آن خط و نشان بکشید!

من با پای خودم به اینجا آمدم که نشان بدهم تا چه اندازه سر به هوا و گیج و گولید.* در جایی هم تخم گذاشته ام که به این آسانی نمی توانید آن را بیابید. کم تر برای این و آن خط و نشان بکشید!

ب. الف. بزرگمهر   ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰

* بنا بر گزارش «گلف نیوز»، دستگاه («سرویس») امنیتیِ «وزارت جنگ یانکی ها»، مرغی را در ساختمان کانون فرماندهی آن وزارتخانه («پنتاگون») یافته اند که چگونگی گذار آن از برابرِ نگهبانان و اندر آمدنش هنوز روشن نیست.

برگرفته از «اسپوتنیک»  ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!