«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۲, دوشنبه

جایی برای درنگ و این پا و آن پا کردن در پذیرش درخواست آن فرمانده نیست

جایی برای این پا و آن پا کردن و چانه زنی با این یا آن شغال و روباه اروپای باختری نیست؛ باریک تر بگویم: دستِکم هم اکنون وخت آن نیست. درخواست آن فرمانده ی جمهوری توده ای «دونتسک»* را باید بی درنگ پذیرفت و بهنگام، پیش از آنکه وخت از دست برود، در برابر یورش نیروهای فراراست اوکراینی و پشتیبانان «یانکی» و انگلیسی شان به پشتیبانی شان برخاست. یکبار دیگر نیز یادآور می شوم:
گامی برای واپس نشستن در برابر امپریالیست های «یانکی» و همدستانش نیست.**

ب. الف. بزرگمهر   دوم اسپند ماه ۱۴۰۰

پی نوشت:

* «پوشیلین»، فرمانده ی بلندپایه ی نیروهای به جنگ ابزار ساز و برگ یافته ی «جمهوری توده ای دونتسک» از «پوتین» خواست که خودگردانی (استقلال) آن جمهوری را آیین مند بشناسد (برسمیت بشناسد).

برگرفته از «اسپوتنیک»  دوم اسپند ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش و پارسی نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

** «نه یک گام به پس!»  ب. الف. بزرگمهر   هفتم بهمن ماه ۱۴۰۰

https://www.behzadbozorgmehr.com/2022/01/blog-post_27.html

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!