«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۶, جمعه

درست تر از هر کار دیگری همین است

درست تر از هر کار دیگری همین است.* گفتگو با تلخک پفیوز اوکراینی: «زلنسکی» و دولت پوشالی اش که از سوی کسانی درون روسیه و یکی دو سیاست بازِ موش دوان اروپای باختری به میان آمده، چنانچه پیش از این کاری درست می بود، هم اکنون و زین پس جز کودنی سیاسی و رزمی آرش و مانش دیگری ندارد.

ب. الف. بزرگمهر   ششم اسپند ماه ۱۴۰۰

* سخنگوی وزارت برونمرزی روسیه: «زاخاروا» گفت که آماج کنشگری (عمليات) ویژه ی روسيه اين است كه رژيم کنونی در كیِف را به شَوَندِ تبهکاری ها به دادگاه بسپارد.

برگرفته از «اسپوتنیک»  ششم اسپند ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و پاکیزه نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!