«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۹, دوشنبه

برای آنها که نمی خواهند چشم بسته در پس رویدادها روان شوند ـ بازپخشش

یک یادآوری بایسته

یادداشت زیر از آنِ یازده سال پیش است؛ امروز که خواننده ای آن را خوانده، آن را دیدم و از خود پرسیدم: آیا آن گورخر هایِ اقتصادنادانِ نه چندان کم شماری از «چپ» و «راست» که در چند سال کنونی، بر بنیاد آن زبانزد کهنه که «چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است»، روضه هایی گاه پر سوز و گداز، بی هیچ گره گشایی کوجک ترین چالشی اقتصادی ـ هازمانی، برای توده ی روشنفکران خوانده و می خوانند بهنگام خود کم ترین چشمی به چنان رخدادهای ناگوار و چالش برانگیز داشتند؟ اینک، بیش از پیش روشن است که نه! و نه تنها کم ترین چشمی به آنچه در جریان بود، نداشتند که در گندابی که بورژوازی لیبرالِ زنهارخوار و سر تا پا وابسته به سیاست های امپریالیستی («بورژوازی کمپرادور») برای توده های مردم ایران آماده نموده بود، شیرجه رفتند و در کردار با آن همراه شدند؛ گندابی که در بازه ی زمانی کوتاهی از تاریخ، سرتاسر ایران را فراگرفت و کم و بیش همه را آلود. نمی خواهم از کسی نام ببرم؛ ولی حتا نامورترین شان در جامه ی «چپ» که برخی از آن ها از الفبای اقتصاد سیاسی مارکسیستی و «سوسیالیسم دانشورانه» نیز آگاهی درست و درمانی نداشتند را نیز دربرگرفته و می گیرد.

می دانم شنیدن آن ناگوار و تلخ است و من، همانگونه که مادرم با سُهشِ سرشتیِ بیمانند، هر از گاهی از دوره ی کودکی ام گرفته تا سال ها پس از آن یادآور می شد، آدمی گوشت تلخم؛ ولی آیا از این هوده برخوردار نیستم که بزبانی پرکاربردتر در میان جوانان امروزی، شما را گورخر بنامم؟ داوری آن با خود شما! ولی از آن برجسته تر، جنبیدن و کار و کرداری سمت و سو یافته برای برونرفت از چالش بسیار بزرگ اقتصادی ـ هازمانی را سازمان دادن است که از دید من و بنا بر آنچه تاکنون بر بنیاد «سوسیالیسم دانشورانه» به آن ها پرداخته و با پیش بینی های درخور (و نه لنگ لنگان در پی رویدادها دویدن و به تعبیر و تفسیر آن ها پرداختن و از آن بدتر، رونویسی از رویِ دستِ کسی که پیش تر به شناختی تازه رسیده و آن را در میان نهاده است!)، روشنگر بسیاری نکته های گوناگون از آن میان، در همین زمینه بوده ام، بدون کوششی یگانه، همگام با طبقه کارگر دلاور ایران و زحمتکشان پیرامون آن، برای سرنگونی تبهکارترین و ددمنش ترین رژیم تاریخ ایران، شدنی نیست؛ رژیمی پوشالی با ویژگی های ایلخانی و در کردار، ابزار دست کشورهای امپریالیستی که گام بگام ایران زمین را بسوی نابودی و تکه پاره شدن می کشاند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی!

ب. الف. بزرگمهر   نهم اسپند ماه ۱۴۰۰ 

***

برای آنها که نمی خواهند چشم بسته در پس رویدادها روان شوند

برای آنها که نمی خواهند چشم بسته در پس رویدادها روان شوند یا گوش به سخنان شیرین این و آن درباره "پیشرفت های اقتصادی ـ اجتماعی" یا ایستادگی خیالی حاکمیت جمهوری اسلامی یا بخشی از آن در برابر امپریالیست ها سپارند، گزارش زیر تنها گوشه ای از پرده را کنار زده و بخشی از واقعیت های ناگوار را به نمایش می گذارد.

گزارش کامل در پیوند زیر، دربرگیرنده آمار صادرات و واردات هشت سال گذشته، می تواند برای آن گروه از کسانی که علاقمند به کار پژوهشی در این زمینه هستند، سودمند باشد.

ب. الف. بزرگمهر   دوم خرداد ماه هزار و سیصد و هشتاد و نه 

https://www.behzadbozorgmehr.com/2010/05/blog-post_6890.html 

***

واردات از مناطق آزاد ۱۰ برابر صادرات شد!

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی: مناطق آزاد تجاری که قرار بود پایگاه صادراتی ایران شوند به پایگاه وارداتی کشور تبدیل شده‌اند و حتی برخی مقامات مسئول دولتی هم به انتقاد از وضع موجود در این مناطق روی آوردند.

به گزارش خبرنگار مهر، خبر تامل انگیز و نگران کننده است:
«واردات از مناطق آزاد تجاری کشور در سال ۸۸ حدود ۱۰  برابر صادرات شده است.»

این خبر را نه یک کارشناس مسایل اقتصادی بلکه یک مقام مسئول دولتی می دهد و نسبت به آینده مناطق آزاد تجاری ایران ابراز نگرانی می کند.

هم اکنون باوجود گذشت سالها از عمر برخی مناطق آزاد و تجاری کشور، این مناطق همچنان اندر خم یک کوچه به سر می برند و متاسفانه شرایط به گونه ای رقم خورده است که این مناطق نه به پایگاه صادراتی بلکه به پایگاه وارداتی کشور تبدیل شده اند و آژیر قرمز را به صدا درآورده است.

براساس جدیدترین آخرین آمار و اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر طرح ملی ساماندهی روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، واردات مناطق آزاد در فاصله سالهای ۸۸-۸۰ ده برابر شده است. در همین زمینه، حسین سلطانی نیا نماینده تام الاختیار وزیر بازرگانی در امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفتگو با مهر گفت:
«واردات مناطق آزاد تجاری کشور در سال ۸۸  حدود ۱۰  برابر صادرات آنها بوده است که حکایت از عدم توازن تراز تجارت خارجی در این مناطق دارد

برگرفته از «خبرگزاری مهر»

برجسته نمایی ها از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر است.

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!