«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ اسفند ۱, یکشنبه

مبادا زیر بار رفتن مان جایی درز کند و آبروی نداشته مان را باز هم بیش تر ببرد!

می بینید؟ نمی گوید گامی (دیگر) به واپس برنداشته ایم که می گوید جلوی «هر اقدامی که شائبه عقب‌نشینی تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی را تلقی نماید»*، بگیرید. بگمانم با پیشینه ی بسیار بدی که خرموش های اسلام پیشه در پنهانکاری، دوپهلوگویی و کوشش برای شیره مالیدن به سر توده های مردم و سیاه بازی از خود بر جای نهاده و همچنان آن را پی می گیرند، آرش و مانش چنین گفته هایی از زبان هر مادربخطای مشنگی که بیرون آمده باشد، پیشاپیش روشن است:
مبادا زیر بار رفتن مان جایی درز کند و خدای نکرده آبروی نداشته مان را باز هم بیش تر ببرد!

این نکته در بند دوم، آنجا که بر بنیاد بیزاری بجای توده های مردم ایران از «یانکی» ها از کوشش «دولت آمریکا»* در پخش «روایت جعلی از روند مذاکرات»* و «بسیج افکار عمومی در ایران»* سخن می راند، گنحانده شده و خرموش بی آنکه دریابد، خواه ناخواه، بینش بدست آمده و ارزشمند توده های مردم ایران را بر بنیاد جایگاه طبقاتی خود، دستِکم گرفته و خودشان را خوار شمرده است. این نیز بماند که این خرموش که چون بسیاری دیگر از خرموش های اسلام پیشه ی تخم و ترکه ی دوم و سوم به زبان های انگلیسی و اسپانیایی، بیش از زبان پارسی چیرگی دارد با بر زبان راندنِ آمیخته واژه ی نادرست «دستاوردسازی»*، ناتوانی خود در این زمینه را به نمایش نهاده است؛ زیرا دستاورد، ساختنی نیست و باری دیگر آن را نمی سازند.

سرنگون باد گروهبندی های خرموش اسلام پیشه ی فرمانروا بر میهن مان!

برپا، پایدار و پیروز باد پیشانی یگانه ی خلق های ایران برهبری طبقه کارگر برای سرنگونی رژیم پوشالی

ب. الف. بزرگمهر   یکم اسپند ماه ۱۴۰۰

* معاونت سیاسی نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در سپاه با اشاره به اخبار منتشره درباره توافق در وین هشدار داده است که باید «از هر اقدامی که شائبه عقب‌نشینی تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی را تلقی نماید»، جلوگیری شود.

این هشدار در یادداشتی که روز شنبه، ۳۰ بهمن در نشريه «اخبار و تحلیل‌ها» که توسط این معاونت منتشر می‌شود، مطرح شده و نویسنده با اشاره به انتشار پیش‌نویس توافق احیای برجام توسط خبرگزاری رویترز، نوشته است که دولت آمریکا «با روایت جعلی از روند مذاکرات، به دنبال دستاوردسازی» و «بسیج افکار عمومی در ایران» است و باید با این اقدام در فضای داخلی کشور مقابله شود.

برگرفته از تارنگاشت دروغپردازِ و بی هیچگونه مسوولیتِ اخلاقیِ وابسته به وزارت امور خارجی یانکی ها: «رادیو فردا»  یکم اسپند ماه ۱۴۰۰

بختی برای ویرایش این گزیده گزارش نداشتم.  ب. الف. بزرگمهر

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!