«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ بهمن ۲۷, چهارشنبه

امشب قرار بود گربه را دَمِ حجله بکشم ...

آقا سگه اندیشناک با خود:
امشب قرار بود گربه را  دَمِ حجله بکشم؛ ولی خود این ماچه سگِ گردنکش که بزور بکون من بسته اند را راهی آن جهان کنم بهتر از گربه کشی است ...

ب. الف. بزرگمهر    ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

«سگ های خوشبخت در کنار خداوندانِ خود، آغاز زندگیِ هموندانه ی (مشترک) خود را جشن گرفتند. پیوند زناشوییِ سگ ها پس از انکه جفت ها با پنجه های خود روی گواهی های زناشویی انگشت زدند، سویه ای هنجارین (قانونی) یافت. پس از آن سگ ها در کنار خداوندان خود، پرتورهای یادگاری نیز گرفتند.» برگرفته از «اسپوتنیک»  ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ (با ویرایش، پارسی و فشرده نویسی درخور از اینجانب: ب. الف. بزرگمهر)

هیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!