«مردم در روی زمین برای کامیاب شدن یک چیز کم دارند و آن اعتماد به یکدیگر است؛ ولی این دانش برای کسانی که قلبی کوچک و روحی پست دارند و جز قانون سود شخصی هیچ قانونی نمی شناسند، دسترس پذیر نیست.» فارس پورخطاب هراتی

والاترین کاربرد نویسندگی این است که آزمون را به دانایی فرارویاند! ایگناتسیو سیلونه

۱۴۰۰ آذر ۲۳, سه‌شنبه

گفتگوی بیش از اندازه خودمانیِ دو سرسپرده ی «جامعه جهانی» با یکدیگر

ـ پیش از هر چیز بگو ببینم الله چگونه زائدی شرابخوار چون تو با پَک و پوزی پف کرده و قِناس را خلق کرد؟!

ـ همانگونه که یَهُوَه کیر خری کژ و کوله و خودنما چون ترا آفرید!

از گفتگوی بیش از اندازه خودمانیِ دو سرسپرده ی «جامعه جهانی» با یکدیگر:  ب. الف. بزرگمهر   ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۰

زیرنویس پرتور:
دیدار روز دوشنبه، ۲۲ آذرِ نفتالین بنت، نخست وزیر عزراییل با محمد بن زائد بن زائد الزائد در کاخ زائد ابوظبیهیچ نظری موجود نیست:

برداشت و بازنویسی درونمایه ی این تارنگاشت در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید!
از «دزدان ارجمند اندیشه و ادب» نیز خواهشمندم به شاخه گلی بسنده نموده، گل را با گلدان یکجا نربایند!

درج نوشتارهایی از دیگر نویسندگان یا دیگر تارنگاشت ها در این وبلاگ، نشانه ی همداستانی دربست با آنها نیست!